LIVE


Program Biserica – Transmisie Live

Duminică: 9:30 – 12:00 Rugaciune, Studiu Biblic si Serviciu Divin
18:00 – 20:00 Rugăciune și Serviciu Divin (Program de Vara)